hudeen
Belépés


Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az UNITI Informatikai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által az uniti.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre magyar nyelven (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


A webáruház üzemeltetőjének adatai

Szolgáltató neve: Mizsei Termelői és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: HU-6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 2.
A szolgáltató fióktelepe:    HU-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.
Elektronikus levelezési címe: info@agram.hu
Cégjegyzékszáma:  03-09-100309
Adószáma:  10485154-2-03
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +3676 356196
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-107969/2016.
Engedély száma:  422
A szerződés nyelve:    magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email:  info@tarhely.com
 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház számítógép, periféria és szoftver termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.
A megjelenített termékek kizárólag online a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg.
Áraink bruttó árak és a házhoz szállítás költségeit nem tartalmazzák.


Regisztráció

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.
A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.
Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.


A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül megtekintheti annak tartalmát.
2. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
3. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a kosár ikonjára, hogy megtekinthesse annak tartalmát.
4. A kosárban található „Megrendelés” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.
5. A megrendelés leadásnak következő lépéseként „Megrendelés” oldalon választhatja ki a kívánt fizetési módot, módosíthat a termékek darabszámán vagy törölheti a kosárból
6. „Összesítés és megrendelés” gombra való kattintás után összesítheti rendelését majd, az „Általános szerződési feltételek” elfogadása után a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintás után véglegesítheti azt. A megrendelés véglegesítésével a megrendelő elfogadja, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-tól 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Rendszerünk a megrendelés visszaigazolásáról e-mail értesítőt küld, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti az oldalon található „Rendeléseim” oldalon. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 
A Ptk. 6:159. § (2a) bekezdése szerint a fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó már nem érvényesítheti. A Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékei vonatkozásában jótállásra köteles.
A jótállás időtartama a kormány rendelet szerint a termék eladási árától függ:

-10 000-100 000 forintig: 1 év
-100 000-250 000 forintig: 2 év
-250 000 forint felett: 3 év.


Adatkezelés

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Szolgáltató számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

Bárminemű problémáját (garanciális, szavatossági kérdések - termékcsere, javítás, jóváírás stb.) a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tudja intézni a Fogyasztó  a webáruház kapcsolat oldalán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.


Panaszkezelés

A megrendelő panaszával, észrevételével a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat a Kapcsolat oldalon található telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinek bármelyikén. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz, melyek elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.


Békéltető testületek

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez, illetve fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. címen és +36 (1) 488 21 31 telefonszámon.


Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint a webáruházban történt vásárlása esetén az eladónak 14 napos visszavásárlási garanciát (elállási jog) kell nyújtania a vásárlónak. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Rendelet rendelkezései és így a jelen általános szerződési feltételek szerint is az elállás jogával csak akkor élhet a vásárló, ha a terméket mint fogyasztó (tehát magánszemély) és nem mint vállalkozás vásárolta. A vállalkozás nevében, nevére vagy üzleti tevékenység keretében vásárolt termékekre ez a jogosultság nem vonatkozik.
A fogyasztó elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási nyilatkozat-mintát vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Ha az elállási jogát a fogyasztó írásban gyakorolja, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni (nem kell beérkeznie 14 napon belül). A fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell, hogy juttassa részünkre, a Szolgáltató címére, lehetőleg eredeti csomagolásában, de a csomagolás megléte nem feltétel. Kérjük, hogy a terméket lehetőség szerint a vásárlást igazoló bizonylattal vagy annak másolatával együtt küldje vissza.
A visszaküldött termékeket csak zöld postai utalvánnyal továbbított csomagként, vagy személyes átadás során tudjuk fogadni, az utánvétellel visszaküldött csomagokat sajnos nem áll módunkban átvenni. A Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő visszafizetési módot bármikor választhat erre irányuló írásbeli nyilatkozatával.
A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett vételárat a fizetési móddal megegyező módon, a „normál” szállítási költségekkel együtt (ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módot választja – hanem például a 24 órás szállítást –, az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni). A Rendelet szabályai szerint a vételár (és szállítási költség) mindaddig visszatartható, amíg a vásárló a terméket hiánytalanul vissza nem szolgáltatta.
A visszaküldés közvetlen költségét a Rendelet értelmében a fogyasztó viseli.
A Rendelet szabályai (29. §-a) szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).
A fogyasztó elállási joga gyakorlása esetén a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Elállási jogát a következő nyilatkozatminta visszajuttatásával is gyakorolhatja: (Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)
Elállási nyilatkozat minta


Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti. Adatainak módosítását a fiókjával történő belépéssel a weboldalon is megteheti a Fiókom menü pont megnyomása után az Adataim oldalon. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével, vagy az adatlapon található hírlevél gomb kikapcsolásával is megteheti.


Értesítések

A webáruház első használatakor a webáruház engedélyt kér push értesítések kézbesítésére. Ezt a felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a Szolgáltató push értesítéseket küldhet a felhasználó számára az aktuális akciókról. A Fogyasztó bármikor leíratkozhat az értesítésekről az értesítés ablakán lévő beállítás ikonra (Chrome és Firefox esetén fogaskerék ikonra) való kattintás, majd a listában található a Szolgáltató webáruházának URL címe mellett "értesítéseinek letiltása" gombra való kattintás után. Leíratkozhat még a böngésző beállításaiban lévő "Értesítések" menü alatt a Szolgáltató webáruházának URL címének törlésével.


Vonatkozó jogszabályok

1. 2013. évi V. törvény (Ptk.)
2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
3. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
5. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet
6. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
8. 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet az áruk eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól
9. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról


Egyéb információ

Amennyiben a piaci ártól számottevően eltérő árat tapasztalsz, kérjük jelezd ügyfélszolgálatunkon, hogy a hibát javíthassuk, hiszen a rendelésedet nem fogjuk tudni teljesíteni ha rendszerhiba miatt tévesen jelent meg az ár. 

 
Hatályos: 2023.01.01-től